Този уебсайт използва "бисквитки". За повече информация виж нашите Общи Условия. ×

Изпрати BILLA Ваучер онлайн до България и си спести ненужни такси!

BILLA Ваучер е подаръчен ваучер, с който близките ти могат да пазаруват във всички 91 магазина BILLA.

Cashwave BILLA Voucher

×

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА И ЗА
ОНЛАЙН ЗАРЕЖДАНЕ/ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА БИЛЛА-ВАУЧЕРИ
(в сила от 27.11.2014 г.)

Добре дошли на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg, администрирана и поддържана от „Кешуейв“ ООД от името и за сметка на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Преди да започнете да използвате нашата Интернет страница и интегрираната на нея Информационна система за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери, молим да се запознаете и да приемете настоящите Общи условия за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери.

„БИЛЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 55, ЕИК: 130007884, което предлага на Потребителите да заредят/презаредят чрез Информационната система на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg предплатени подаръчни БИЛЛА-ваучери за пазаруване, които могат да се предоставят за ползване на трети лица - Получатели, посочени от Потребителите по време на процедурата по зареждане/презареждане на Ваучерите. По силата на сключени договори „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е възложило на „Кешуейв” ООД да поддържа и администрира Услугите на посочената Интернет страница, а на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД - да приема и обработва плащания с банкови карти с брандове на БОРИКА, VISA и MasterCard за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери.

„Кешуейв“ ООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, район „Триадица“, ул. „Алабин" № 34, ет. 3, адрес за упражняване на дейността: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Цар Шишман" № 43, ет. 3, ЕИК: 201874517. Дружеството е оператор и администратор на Информационната система за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери за пазаруване, предоставена на Интернет страницата, и отговаря за нейната техническа поддръжка и сигурност, включително за комуникацията с Потребителите и Получателите, както и за събирането, обработването и съхраняването на техните лични данни по реда на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

„Райфайзенбанк /България/” ЕАД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Средец“, ул. „Гогол” № 18-20, ЕИК: 831558413, и е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), като обработва плащанията с дебитни и кредитни карти БОРИКА, Visa и MasterCard чрез Виртуален ПОС (VPOS) терминал на Банката, извършвани във връзка с използването на Услугата.

Настоящите Общи условия са предназначени за определяне правата и задълженията на „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „БИЛЛА“), „Кешуейв“ ООД (наричано по-долу за краткост „АДМИНИСТРАТОР“), „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД (наричано по-долу за краткост „БАНКА“), Потребителите, които зареждат/презареждат БИЛЛА-ваучер, и Получателите, в полза на които е зареден/презареден Ваучерът.

С приемането на настоящите Общи условия от Потребителя между „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Потребителя се сключва Договор за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери при тези Общи условия, който влиза в сила между страните от момента на приемането на Общите условия от Потребителя и при чиито условия и срокове се сключват и изпълняват конкретните поръчки на Потребителя за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери.


I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Навсякъде в тези Общи условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са употребени в множествено число), ще имат посоченото в този член значение, освен ако конкретният контекст не изисква друго:
1. „Ваучер“ или „БИЛЛА-ваучер“ означава издаван от БИЛЛА подаръчен ваучер под формата на карта с баркод, който се зарежда при първоначалното му издаване или се презарежда, ако вече е издаден, по поръчка на Потребителя с посочена и заплатена от Потребителя сума, и с който приносителят – Получател може да пазарува стоки от асортимента на магазините на БИЛЛА на територията на цялата страна до размера на наличната по Ваучера сума;
2. „Информационна система“ означава поддържана и администрирана от АДМИНИСТРАТОРА виртуална платформа ( https://cashwave.billa.bg) за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери, чрез която се осъществява зареждането/презареждането на Ваучери от БИЛЛА по поръчка на Потребителите;
3. „Комуникационен канал” означава всяко едно техническо средство за изпращане на информация към Потребителя и Получателя на услугата, включително, но не само, електронна поща и/или кратко текстово съобщение (SMS);
4. „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и всички актуални изменения и допълнения в тях;
5. „Потребител“ означава всяко дееспособно физическо лице над 18 години, на името на което е издадена кредитна/дебитна карта БОРИКА, VISA или MasterCard, и което след надлежна регистрация в Информационната система за Услугата, приемане на Общите условия, изпращане на поръчка за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер и заплащане на съответната стойност на Ваучера чрез Виртуалния ПОС (VPOS) терминал на Банката може да зареди/презареди БИЛЛА-ваучер;
6. „Получател” означава всяко дееспособно физическо лице над 18 години, в полза на което от Потребителя е заплатена сума за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер, и което след надлежно получаване и представяне на Ваучер код и документ за самоличност в магазин на БИЛЛА може да изиска да му бъде издаден (зареден) или презареден БИЛЛА-Ваучер със сумата, заплатена от Потребителя, и съответно да го изразходва в избран от него магазин от мрежата на БИЛЛА на територията на България. Потребителят определя Получателя по време на процеса на поръчка и заплащане на БИЛЛА-ваучера, като изрично декларира и гарантира, че е запознал Получателя с настоящите Общи условия, както и че Получателят се е съгласил да поеме необходимите задължения и/или извършването на необходимите действия съгласно тях;
7. „Услуга“ или „Услуги“ означава услугата, предмет на настоящите Общи условия, представляваща онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер чрез Информационната система на интернет адрес https://cashwave.billa.bg и Виртуалния ПОС (VPOS) терминал на Банката;
8. „Ваучер код“ или „Уникален идентификатор” означава 8-(осем)цифрен номер като уникален идентификатор за зареждането/презареждането на Ваучера, който Потребителят и Получателят получават след приемането на поръчката и успешното заплащане на стойността на Ваучера от Потребителя на БИЛЛА, и който Получателят трябва да предостави на касата в някой от магазините на БИЛЛА, заедно със своя документ за самоличност, за да получи (зареди) или презареди заплатения от Потребителя в полза на Получателя БИЛЛА-ваучер.


II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 2. За да може да се регистрира в Информационната система и да използва Услугата, Потребителят трябва първо да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер, както и изрично да ги приеме, като натисне бутон/отбележи полето „Приемам Общите условия“/„Съгласен съм с Общите условия“ или друг равнозначен израз.

Чл. 3. (1) Потребител на Услугата може да бъде само напълно дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години и има издадена на негово име дебитна/кредитна карта БОРИКА, VISA или MasterCard. Потребителят потвърждава, че съгласно българското и всяко друго приложимо към него законодателство няма пречка да поема договорни задължения и да обещава поемането на необходимите задължения и/или извършването на необходимите действия от третото лице – Получател на БИЛЛА-ваучер.
(2) Получател на Услугата може да бъде само напълно дееспособно лице, навършило 18 години, което се определя от Потребителя. Потребителят има задължение, преди да пристъпи към зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер, да информира Получателя за настоящите Общи условия, да изиска от него да се запознае с тях и да гарантира, че Получателят се е съгласил да поеме необходимите задължения и/или извършването на необходимите действия съгласно настоящите Общи условия. Потребителят също така има задължение, преди да пристъпи към зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер, да информира Получателя и да получи съгласието му за въвеждане на мобилния номер и (опционално) имейл адреса на Получателя в Информационната система и обработката на тези данни от БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРА.

Чл. 4. Услугата, предоставяна на Потребителя и Получателя, може да бъде използвана само за законни цели.

Чл. 5. Изрично е забранено използването на Информационната система, Интернет страницата или Услугата с цел измама или друга незаконна дейност, както и всякакви други действия или бездействия, нарушаващи българското или чуждо законодателство, обществения ред, морала, добрите нрави, Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление, административно нарушение или друго неправомерно действие/бездействие по българското или чуждо законодателство.

Чл. 6. Забранено е използването на Услугата с цел извършване на действия и/или изпращането на материали и съобщения, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурни или заплашителни, или по друг начин са несъвместими с нормативните или административните актове, включително нарушаващи правата на интелектуална и/или индустриална собственост, лоялната конкуренция, правата на потребителите, конфиденциалността, сигурността на личните данни, а също и съдържащи вируси и/или каквато и да е форма на SPAM.

Чл. 7. БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ имат право да откажат достъп до Интернет страницата, Услугата и профила на всеки Потребител, като БИЛЛА има право и да откаже, анулира и/или да не изпълни поръчка на Потребителя, при неизпълнение на някое от задълженията на Потребителя или Получателя по тези Общи условия.

Чл. 8. Потребителят се задължава да въвежда вярна, точна, пълна и актуална лична информация и няма право да ползва Услугата и да зарежда/презарежда Ваучери под фалшиво или чуждо име, да извършва плащания с фалшива, невалидна или чужда дебитна/кредитна карта. В случай на констатирани такива действия или основателни съмнения за извършване на други забранени от действащото законодателство действия, БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ ще сезират незабавно компетентните органи и ще предприемат съответните мерки.

Чл. 9. (1) Потребителят носи пълната отговорност за верността на посочените и въведени от него данни, включително имейл адреси и телефонни номера, както и за верността на данните на Получателя, като изрично декларира, че е запознал Получателя с настоящите Общи условия, както и че предоставените от Потребителя лични данни на Получателя са предоставени за обработване на БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРА с изричното съгласие на Получателя.
(2) Ако след получаването на Ваучер код или имейл Получателят заяви, че не желае да ползва услугата или възрази срещу обработката на личните му данни от БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРА, обработката на личните данни се преустановява. Отказ от ползване на услугата и обработка на личните данни може да бъде направен само преди използването на Ваучер кода за зареждане на Ваучер.

Чл. 10. АДМИНИСТРАТОРЪТ и БИЛЛА не гарантират, че ползването на Услугата ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет връзката на Потребителя, неговия интернет браузер или електрозахранването, както и при проблеми в системи, които са извън контрола на АДМИНИСТРАТОРА и БИЛЛА.


III. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 11. (1) Настоящите Общи условия се прилагат както за части на Интернет страницата, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да се регистрира, Потребителят следва да посочи своето име, фамилия, имейл адрес и държавата, в която живее, както и да въведе избраната от него парола за отдалечен достъп съобразно посочената на Интернет страницата процедура за онлайн регистрация и настоящите Общи условия. С цел установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация Потребителят следва да въведе и потвърди два пъти своя имейл адрес и паролата за отдалечен достъп до Информационната система.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона/отбелязване на полето „Приемам Общите условия", „Съгласен съм с Общите условия" или друг равнозначен израз, Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Потребителят също така декларира и гарантира, че е запознал Получателя с Общите условия и е получил неговото доброволно, информирано и изрично съгласие с тяхното съдържание. С приемането на Общите условия от Потребителя между „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Потребителя се сключва Договор за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери при Общите условия, който влиза в сила между страните от момента на приемането на Общите условия от Потребителя и при чиито условия и срокове се сключват и изпълняват конкретните поръчки на Потребителя за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери.
(4) АДМИНИСТРАТОРЪТ потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на имейл на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията си чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от АДМИНИСТРАТОРА. След потвърждаването на регистрацията се създава профил на Потребителя в Информационната система и достъпът до нея се извършва само чрез въвеждане на имейл адрес и на избраната от Потребителя парола за достъп. В случай, че Потребителят не изпрати до Доставчика потвърждение за активиране на регистрацията му, не може да се създаде профил на Потребителя и той не може да продължи да използва Информационната система и да изпраща нови поръчки за зареждане/презареждане на Ваучери, докато не изпрати до Доставчика потвърждение за активиране на регистрацията му.
(5) Всеки Потребител може да създаде само един профил, който трябва да бъде регистриран с неговото име. Създаването на друга регистрация или друг профил за същия Потребител или за друго лице от Потребителя е забранено. Ако тази клауза бъде нарушена, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да блокира всички съответни регистрации или профили. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят потвърждава и се съгласява, че ще използва единствено и само собствения си профил.
(6) АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да откаже регистрация или създаване на профил, който се дублира по един или друг начин с данни от друга регистрация или с друг профил, поради съображения за сигурност. В случай на установяване на дублиращи се регистрации или профили АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да ги деактивира или да ги обедини без предварително предупреждение.
(7) При извършване на регистрацията в Информационната система Потребителят се задължава да предостави верни, точни, пълни и актуални данни, както и своевременно да актуализира данните, посочени при регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 12. (1) Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването й от другите Потребители.
(3) Потребителят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 13. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 14. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, БИЛЛА има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата.
(2) В случаите по ал. 1 БИЛЛА е задължена своевременно да възстанови предоставянето на Услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 15. (1) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ предприемат мерки за защита на личните данни на Потребителя и Получателя съгласно Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД").
(2) АДМИНИСТРАТОРЪТ е регистриран като администратор на лични данни в съответствие със ЗЗЛД и е сключил договор с БИЛЛА в качеството си на обработващ личните данни на Потребителите и Получателите.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите и Получателите, АДМИНИСТРАТОРЪТ ще изпраща данните само по Комуникационни канали, които се посочват от Потребителите в момента на регистрацията и/или при ползването на Услугата.
(4) Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани в съответствие с настоящите Общи условия и декларира, че е получил доброволното, информирано и изрично съгласие на Получателя за предоставяне и обработване на личните му данни в съответствие с настоящите Общи условия.

Чл. 16. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, БИЛЛА има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и
лични данни.
(2) В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своята парола, или желае да я промени, той следва да приложи обявената "Процедура за промяна на пароли и за забравени пароли", достъпна на адрес https://cashwave.billa.bg.

Чл. 17. Във всеки един момент регистрираният Потребител може да се осведоми за съдържанието и историята на направените от него поръчки след вход в Информационната система и използване на менюто в потребителския си профил.


IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОНЛАЙН ЗАРЕЖДАНЕ/ПРЕЗАРЕЖДАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЛА-ВАУЧЕР

Чл. 18. (1) Услугата може да се използва изключително и само за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери, които могат да се използват за придобиване на стоки в магазините на БИЛЛА на територията на Република България.
(2) Издаденият на Получателя БИЛЛА-ваучер не му дава право да получи паричната равностойност на сумата, с която е зареден/презареден Ваучерът. В случай че при използването на Ваучера стойността на закупените с него стоки е по-висока от наличната по Ваучера сума, Получателят на Ваучера дължи доплащане на разликата, а ако е по-малка, сумата във Ваучера се намалява със съответния размер, като Получателят няма право да получи паричната равностойност на остатъка от сумата, но може да ползва Ваучера за следващи покупки – до размера на останалата по него сума.
(3) Допустима стойност за зареждане/презареждане на Билла-ваучер. Потребителят има право да зарежда/презарежда 1 (един) БИЛЛА-ваучер на ден на стойност от 20 лв. (двадесет лева) до 200 лв. (двеста лева). Потребител, който вече е закупил успешно и при спазване изискванията на настоящите Общи условия поне 1 (един) БИЛЛА-ваучер, разполага с правото след изтичане на 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на 8 (осем)-цифрения Ваучер код съгласно чл. 19, ал. 1 от настоящите Общи условия, да зарежда/презарежда занапред неограничен брой БИЛЛА-ваучери на ден на стойност от 20 лв. (двадесет лева) до общо 400 лв. (четиристотин лева) за всички Ваучери. За един ден се счита времето от 24 часа след извършване на успешно плащане чрез виртуалния ПОС (VPOS) терминал на Банката съгласно ал. 6 по-долу.
(4) Регистрация. Потребителят, който иска да зареди/презареди БИЛЛА-ваучер, трябва да се регистрира в Информационната система, както и да се запознае и да приеме Общите условия. По-подробна информация за регистрацията, приемането на Общите условия и създаването на профил на Потребителя се съдържа в Раздел III от Общите условия.
(5) Данни, необходими за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер. След извършването на успешна първоначална регистрация или при последващо влизане в създадения профил Потребителят трябва да избере сума за зареждане/презареждане на Ваучера (съобразно условията по ал. 3 по-горе - в цели левове от 20 лв. до 200 или съответно от 20 до 400 лв.) и да посочи следните данни на Получателя: български мобилен телефонен номер, който се въвежда два пъти с цел предотвратяване на грешки, пълно име по документ за самоличност и дата на раждане на Получателя. БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ не носят отговорност и не гарантират за пълнотата и достоверността на посочените от Потребителя данни.
(5) Потребителят може да въведе имейл адрес на Получателя, ако желае на този адрес да бъде изпратена информация за начина на получаване и ползване на Ваучера. Ако въведе имейл адрес на Получателя, Потребителят може също така да изпрати лично съобщение на Получателя.
(6) Плащане. Зареждането/презареждането на Ваучера се извършва през отделно уеб приложение - чрез Виртуалния ПОС (VPOS) терминал на Банката, към който Информационната система автоматично препраща Потребителя. Потребителят трябва да въведе тип на картата (БОРИКА, MasterCard или VISA), номер на картата, код на картата (CVV) и дата на валидност на картата, след което да натисне бутона „Плащане”, за да инициира плащането. В случай че картата е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, Потребителят получава потвърждение за успешна авторизация на плащането. След успешната авторизация на плащането Потребителят получава потвърждение от БИЛЛА чрез АДМИНИСТРАТОРА за извършената транзакция, за получаването и обработването на поръчката, както и информация за очакваното изпращане на Ваучер код до Получателя. Потребителят е длъжен да съхранява за справка полученото потвърждение за извършената транзакция.
(7) Потребителят е информиран и изрично се съгласява, че с изпращането на поръчката за описаното по-горе онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучер за него възниква задължение за заплащане на съответната сума за зареждане/презареждане на Ваучера, както и че БИЛЛА има право да получи и приеме извършеното от Потребителя авансово плащане.
(8) Потребителят изрично се съгласява изпълнението на Услугата съгласно тези Общи условия да започне незабавно след успешната авторизация на плащането и преди изтичането на срока по чл. 50, ал. 1, т.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) или на друг равнозначен срок, с което Потребителят се съгласява и потвърждава, че по силата на чл. 57, т. 1 ЗЗП след успешната авторизация на плащането няма право да се откаже от сключения договор с БИЛЛА за онлайн зареждане/презареждане на съответния БИЛЛА-ваучер, както и че няма право да променя Получателя на съответния БИЛЛА-ваучер.
(9) При възникнали съмнения за неправомерно използване на платежен инструмент Банката има право да извърши допълнителна проверка и при потвърждение на съмненията БИЛЛА има право да откаже изпълнението на поръчката в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от извършване на транзакцията. В този случай платената сума се възстановява по банковата сметка на платежния инструмент на Потребителя, с който е извършено плащането.
(10) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ не носят отговорност за грешки при онлайн плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.
(11) Данните за картовите разплащания се обработват и съхраняват от Банката. Такива данни няма да се съхраняват нито от БИЛЛА, нито от АДМИНИСТРАТОРА, освен ако това не се изисква от Банката или по силата на нормативен или административен акт. За наредител на плащането за целите на Общите условия ще се счита притежателят (картодържател) на платежния инструмент (дебитна/кредитна карта БОРИКА, VISA или MasterCard), чрез който е извършено плащането, като Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на чл. 8 на настоящите Общи условия.
(12) Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). БИЛЛА не налага такси, свързани с използване на банкова карта като платежен инструмент. Възможно е за Потребителя – картодържател да настъпят допълнителни разходи при превалутиране от страна на банката-издател на картата.
(13) В случай че е извършено онлайн плащанe, за което впоследствие:
• е получено основателно оспорване от легитимирания картодържател и/или от банката – издател на картата; или
• е получен сигнал и са установени неправомерни действия при плащането от Банката, или
• е установено неизпълнение на някое от задълженията на Потребителя или на Получателя по настоящите Общи условия или приложимото право,
БИЛЛА има право да преустанови действията по издаване/презареждане на Ваучера или да блокира издадения Ваучер, както и да търси отговорност от Потребителя и/или Получателя според законите на Република България.

Чл. 19. (1) При потвърждаване на плащането от Банката АДМИНИСТРАТОРЪТ, от името на БИЛЛА, ще потвърди приемането на поръчката на Потребителя и ще изпрати на Получателя под формата на кратко текстово съобщение (SMS) и на Потребителя под формата на имейл 8 (осем)-цифрения Ваучер код за зареждане на БИЛЛА-ваучера в магазините на БИЛЛА съобразно посочените от Потребителя при регистрацията и извършването на плащането данни, както и информация до Получателя, че може да се запознае с Общите условия на интернет страницата https://cashwave.billa.bg. Изпращането на Ваучер кода се извършва обикновено на следващия ден, но не по-късно от 72 (седемдесет и два) часа от изпращането на поръчката от Потребителя и успешната авторизация на плащането.
(2) В случай че Ваучер кодът не е предоставен на Получателя и/или на Потребителя посредством един от Комуникационните канали в срока по ал. 1, всеки от тях може да се свърже с АДМИНИСТРАТОРА на някой от посочените в чл. 36, ал. 1 от настоящите Общи условия адреси и контакти за кореспонденция, за да поиска повторното му изпращане.

Чл. 20. Получаване на зареден/презареден Ваучер.
(1) Лицето, получило Ваучер кода за зареждане/презареждане на Ваучера и посочено от Потребителя като Получател на Ваучера, може лично да получи заредения Ваучер, а ако вече разполага с издаден Ваучер – да го предостави за презареждане на касата във всеки един от магазините на БИЛЛА на територията на Република България. Идентификацията на Получателя ще се извършва чрез представянето на Ваучер кода и документ за самоличност, срещу което на Получателя се издава касова бележка в два идентични екземпляра. Единият екземпляр се предоставя на Получателя, а вторият, съдържащ пълното име на Получателя според документа му за самоличност и неговия подпис, остава за съхранение при главния касиер на съответния филиал на БИЛЛА.
(2) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ не носят никаква отговорност при изгубване, унищожение или кражба на Ваучер кода за зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери или на самия Ваучер и не го подменят при тези условия. Стойността на изгубен, откраднат или унищожен Ваучер не се възстановява.

Чл. 21. След успешно издаване/презареждане на Ваучер от страна на БИЛЛА и получаването му от Получателя, АДМИНИСТРАТОРЪТ ще информира Потребителя под формата на имейл за успешното издаване/презареждане и получаване на Ваучера от Получателя и ще отрази това в статуса на поръчката.

Чл. 22. БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ не носят отговорност за недоставен Ваучер код или доставен Ваучер код на грешен мобилен номер или имейл адрес поради грешно въведени данни от Потребителя, както и в следствие на проблем в крайните устройства на Получателя.

Чл. 23. БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ не носят отговорност за предоставяне на Услугата при настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 и сл. от Търговския закон (ТЗ), която прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

Чл. 24. АДМИНИСТРАТОРЪТ отговаря за администрирането и поддръжката на Информационната система, както и за комуникацията и обработката на личните данни на Потребителите и Получателите, но не е страна в търговските отношения по зареждането/презареждането на БИЛЛА-ваучерите между БИЛЛА и Потребителите.


V. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 25. (1) Потребителят избира размер на сума от 20 (двадесет) до 200 (двеста) лева или съответно от 20 (двадесет лева) до 400 (четиристотин лева) при съответно спазване на изискванията по чл. 18, ал. 3 от настоящите Общи условия, с която иска да зареди/презареди Ваучера. Цялата сума се превежда по сметка на БИЛЛА и се зарежда/презарежда във Ваучера, като дава право на Получателя за закупуване на стоки от магазините БИЛЛА на територията на България на стойност (с включен ДДС) до размера на наличната сума по Ваучера след зареждането/презареждането.
(2) Потребителят не заплаща на БИЛЛА или на АДМИНИСТРАТОРА допълнителни такси и/или комисионни, освен сумата за зареждане/презареждане на Ваучера.
(3) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ не удържат никакви такси или комисионни от Получателя при издаването/презареждането на Ваучера в магазините на БИЛЛА.
(4) Потребителят следва да има предвид, че за всяка отделна транзакция ще се прилагат съответните правила за таксите и комисионните на съответната банка-издател на платежния инструмент (дебитна/кредитна карта).


VI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА
Чл. 26. (1) Заплатените средства от Потребителя за зареждане/презареждане на Ваучера могат да му бъдат възстановени, в случай че поръчката и плащането за зареждане/презареждане на Ваучера са валидно направени посредством Информационната система и Ваучер кодът не е бил използван от Получателя по определения ред за издаване/презареждане на БИЛЛА-ваучер в срок до 30 (тридесет) дни от датата на авторизация на плащането съобразно чл. 18, ал. 6 по-горе. В този случай Потребителят може да поиска сумите да му бъдат възстановени, като за целта трябва да изпрати уведомление на някой от посочените в чл. 36, ал. 1 от настоящите Общи условия адреси и контакти за кореспонденция или чрез предоставената за това електронна форма на Интернет страницата на Услугата.
(2) Възстановяването на средства ще се извърши по банковата сметка на платежния инструмент на Потребителя, използван при плащането през Виртуалния ПОС (VPOS) терминал на Банката, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на надлежното искане на Потребителя.
(3) На Потребителя се възстановява сума, равняваща се на стойността на зареждането/презареждането на Ваучера, от която се удържат евентуални такси на Банката и/или на банките – издатели на съответния платежен инструмент, в случай че такива се дължат. Всички такси и разноски на Банката и/или на банките – издатели на съответния платежен инструмент във връзка с превода на сумите за възстановяване са за сметка на Потребителя.
(4) Средствата се възстановяват само в лева. Възможни са допълнителни разходи (напр. за превалутиране), наложени от банката-издател на картата, съгласно договора между нея и Потребителя – картодържател.

VII. ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Настоящите Общи условия се предоставят на Потребителите за запознаване и приемане на български език и са достъпни на адрес https://cashwave.billa.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(2) АДМИНИСТРАТОРЪТ включва в интерфейса на интернет страницата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за приемане на Общите условия и/или за изпращане на конкретна поръчка.
(3) Общите условия се считат за приети от Потребителя от момента на извършване на регистрация в Информационната система.
(4) За приемането на Общите условия АДМИНИСТРАТОРЪТ изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 28. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от БИЛЛА, за което Потребителите ще бъдат информирани на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg.
(2) Потребителят се съгласява, че всички изявления на БИЛЛА във връзка с промяната на тези Общи условия ще бъдат изпращани от АДМИНИСТРАТОРА на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията за използване на Услугата. Потребителят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(3) В случай че Потребителят не заяви изрично, че не приема променените Общи условия в 14-(четиринадесет)дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 2 за промяната в тях, те се считат за приети от Потребителя.
(4) В случай че Потребителят заяви изрично в срока по ал. 3, че не приема промяната в Общите условия, Договорът между БИЛЛА и Потребителя за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери при тези Общи условия се счита за прекратен след изпълнението или уреждането на отношенията между БИЛЛА и Потребителя по всички направени поръчки до момента на уведомлението по ал. 2 по реда на старите Общи условия. След това АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да деактивира профила на Потребителя, а Потребителят няма право да продължи използването на Услугите.


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ

Чл. 29. (1) Потребителят има право по всяко време да прекрати действието на настоящите Общи условия, като прекратяването настъпва след изпълнението или уреждането на отношенията между БИЛЛА и Потребителя по всички направени от Потребителя поръчки до момента на получаването на заявлението за прекратяване. След настъпване на прекратяването Потребителят има право да деактивира своя потребителски профил. Деактивирането на профила може да бъде извършено и служебно от АДМИНИСТРАТОРА.
(2) БИЛЛА има право по свое усмотрение и без да отправя допълнително предизвестие да прекрати едностранно и незабавно действието на Договора между БИЛЛА и Потребителя за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери при тези Общи условия, в случай че установи, че предоставяните Услуги се използват от Потребителя и/или от Получателя в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България или общоприетите нравствени норми.
(3) БИЛЛА има право по всяко време да прекрати напълно предоставянето на Услугите на Потребителите след изпълнението или уреждането на всички отношенията между БИЛЛА и Потребителите по всички направени от тях поръчки до момента на уведомлението за прекратяване предоставянето на Услугите. Уведомлението се изпраща на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията за използване на Услугата.


IX. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Чл. 30. (1) Потребителят предоставя свои лични данни, както и лични данни на Получателя за целите, предвидени в настоящия Раздел IX от Общите условия, включително за целите на Услугата. Потребителят декларира, че е запознал Получателя с настоящите Общи условия и че е получил изричното, доброволно и информирано съгласие на Получателя неговите лични данни да бъдат обработвани в съответствие с Общите условия.
(2) Предоставянето на личните данни на Потребителя и Получателя, посочени в регистрационната форма (чрез предвидени полета за попълване) на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg, както и информацията за извършеното плащане и идентифицирането на Получателя с документ за самоличност са необходими условия за използване на Услугата.
(3) С цел избягване на злоупотреби и с цел идентификация на Получателя, преди получаване на Ваучера на касата във всеки един от магазините на БИЛЛА на територията на Република България, от Получателя ще бъде поискано да се идентифицира чрез предоставяне на документ за самоличност. Получателят няма да може да получи Ваучера, ако не предостави за преглед свой документ за самоличност.
(4) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ предприемат технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителя и Получателя съгласно ЗЗЛД. Паролата за достъп и другите данни на Потребителя и Получателя се съхраняват на сървърното оборудване на АДМИНИСТРАТОРА и БИЛЛА в криптиран формат.
(5) АДМИНИСТРАТОРЪТ споделя с БИЛЛА данните на Потребителя и Получателя, попълнени от Потребителя при регистрацията и използването на Услугата, с цел идентифицирането им и генерирането на Ваучер кода.
(6) Информацията, предавана от браузъра на Потребителя към сървърното оборудване на БИЛЛА, се пренася през криптиран канал за комуникация - Secure Sockets Layer (SSL).

Чл. 31. Потребителят се съгласява следната информация да бъде обработвана (вкл. съхранявана) от АДМИНИСТРАТОРА, БИЛЛА, както и от избраните от БИЛЛА и/или АДМИНИСТРАТОРА и участващи в организацията на Услугата лица (напр. Банката), като декларира, че е получил и изричното съгласие на Получателя за това:
• Информация, предоставена от Потребителя при попълването на полетата, необходими за регистрация в Информационната система, както и при зареждането/презареждането на БИЛЛА-ваучера (напр. име, фамилия, имейл адрес и държава);
• Информация във връзка с водените от БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРА регистри на постъпилите жалби и сигнали във връзка с предоставяните Услуги, предмет на тези Общи условия;
• Детайли за направените поръчки на БИЛЛА-ваучери чрез Информационната система;
• Детайли за посещенията на интернет страниците на Потребителя;
• Данни за Получателя, предоставени от Потребителя (напр. пълни имена по документ за самоличност, телефон, дата на раждане).

Чл. 32. (1) Предоставените от Потребителя лични данни на Потребителя и Получателя ще бъдат обработвани и включени в базата данни на: (i) БИЛЛА, АДМИНИСТРАТОРА и Банката; (ii) трети лица, действащи от името и под контрола на БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРА (напр. подизпълнители, оператори, системни администратори и др.); (iii) търговски партньори и контрагенти на БИЛЛА, АДМИНИСТРАТОРА (напр. Банката), както и (iv) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. БИЛЛА, АДМИНИСТРАТОРА, както и получателите посочени в т. (ii) и (iii) от настоящия чл. 32 ал. 1 имат право да предоставят личните данни на Потребителя и Получателя и на компетентните органи по предвидения в закона ред в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.
(2) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРА полагат дължимата грижа и отговарят за защита на личните данни на Потребителя и Получателя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят или Получателят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

Чл. 33. АДМИНИСТРАТОРЪТ и БИЛЛА имат право да обработват личните данни на Потребителя и Получателя и с цел директен маркетинг във връзка с Услугите (напр. подобрения, предлагане на нови стоки и/или услуги, промоции, маркетингови кампании, допитване с цел проучване и др.). Потребителят/Получателят има право свободно и по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като следва да изпрати възражение на следния имейл адрес: billa-support@cashwave.bg.

Чл. 34. В съответствие със ЗЗЛД, Потребителят/Получателят има право:
(i) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;
(ii) по всяко време да поиска личните му данни да бъдат заличени, коригирани или блокирани, ако обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; и
(iii) да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на Потребителя/Получателя няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали основания съгласно ЗЗЛД.

Чл. 35 (1) Потребителят изрично се съгласява, че АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да събира информация за местоположението и използваните от Потребителя крайни устройства чрез записване на IP адреса и други технологии. Тази информация, при евентуалното ѝ събиране, бива използвана и за статистически цели.
(2) Интернет страницата https://cashwave.billa.bg използва „бисквитки“ (cookies) с цел по-добро обслужване чрез идентификация на Потребителите. „Бисквитките“ са файлове, които се съхраняват на компютъра на Потребителя при всяко негово посещение на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg. В тях се съхранява информация за сърфирането, включително но не само предпочитанията или данни за профила на Потребителя. АДМИНИСТРАТОРЪТ използва и услуга за уеб анализ Гугъл Аналитикс („Google Analytics“), предоставяна от Google, Inc. („Google“). За тази цел Google Analytics също използва „бисквитки“, които се съхраняват на компютъра на Потребителя. Получената чрез „бисквитките“ информация в анонимна форма, отнасяща се до начина на използване на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg (вкл. IP адрес на Потребителя) и поведението на Потребителя като посетител, се предоставя на Google и се използва, за да се извърши оценка на начините на ползване на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg и дейностите извършвани на Интернет страницата. Информацията, обработвана чрез Google Analytics, може да се предоставя на трети лица от Google, АДМИНИСТРАТОРА или БИЛЛА, когато това се изисква от закона или когато съответните трети лица обработват информацията от името на АДМИНИСТРАТОРА, БИЛЛА и/или Google.
Активирането на „бисквитките“ е личен избор на Потребителя. Те могат да бъдат деактивирани във всеки един момент от настройките на браузъра на Потребителя. При деактивирането им е възможно част от функционалността на Услугата да се влоши или цялата Услуга да не функционира. Съгласието на Потребителя за използване на „бисквитки“ ще бъде поискано само веднъж, а не при всяко посещение на Интернет страницата https://cashwave.billa.bg.
(3) Информацията, предоставена от Потребителя на АДМИНИСТРАТОРА, се използва за правилното функциониране на Услугата и за визуалното и функционално представяне на интернет страницата на крайното устройство на Потребителя (компютър, мобилен телефон, таблет и др.). Данните също така се използват за известявания, свързани с Услугата посредством Комуникационните канали, за настъпили промени в предлаганата Услуга, както и други уведомления във връзка с Услугата.

Чл. 36 (1) Ако по време на регистрацията, зареждането/презареждането на БИЛЛА-ваучери или след това постъпят каквито и да било сигнали/въпроси или в случай на жалби от страна на Потребителя и/или Получателя, те могат да се обърнат към АДМИНИСТРАТОРА на посочените по-долу адреси и контакти за кореспонденция. АДМИНИСТРАТОРЪТ уведомява БИЛЛА и осигурява необходимото съдействие за разрешаване на възникналия проблем:


Адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Цар Шишман" № 43, ет. 3
Телeфон на Потребителя/Получателя (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата):
+359 (0) 700 120 17 (на цената на 1 селищен телефонен разговор) и +359 (0) 2 426 58 30
Факс: +359 (2) 426 62 70
Е-mail: billa-support@cashwave.bg

(2) Потребителят/Получателят следва да използва посочените в чл. 36 ал. 1 адреси и телефони за контакт, за да упражни правата си по чл. 34 по-горе.
(3) Потребителят се съгласява, че всички съобщения, уведомления и всяка друга информация от БИЛЛА и/или от АДМИНИСТРАТОРА във връзка с предоставянето на Услугите по настоящите Общи условия ще бъде изпращана на посочения от Потребителя имейл адрес при регистрацията му в Информационната система.

(4) БИЛЛА и АДМИНИСТРАТОРЪТ водят и съхраняват регистри на постъпилите жалби и сигнали във връзка с предоставяните Услуги, предмет на Общите условия.


X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 37. Страницата https://cashwave.billa.bg може да съдържа линкове към други Интернет страници. Настоящите Общи условия не се прилагат за тези Интернет страници.
Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не да води до недействителност на целия договор за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери при тези Общи условия. В този случай недействителните разпоредби се заместват по право от повелителните норми на българското законодателство.
Чл. 39. По отношение на настоящите Общи условия и сключените при тези условия договори за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери, както и за всички неуредени в тях въпроси, свързани със сключването, изпълнението, неизпълнението, прекратяването и тълкуването им, се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 40. Всички спорове между страните по настоящите Общи условия и сключените при тези условия договори за ползване на Информационната система и за онлайн зареждане/презареждане на БИЛЛА-ваучери се отнасят за разглеждане решаване пред компетентния български съд.
Чл. 41. Настоящите Общи условия се сключват на български език и са в сила за всички Потребители на https://cashwave.billa.bg. 

×